Header

čistenie priamo u zákazníka

zníženie poruchovosti techniky až o 70%

Ekologická likvidácia elektrotechniky

V súčasnej dobe neustále rýchlejšieho vývoja, technického rozvoja a modernizácie prostriedkov výpočtovej a kancelárskej techniky stále viac vychádza do popredia potreba obmeny týchto prostriedkov, s čím úzko súvisí aj ekologická likvidácia poškodenej, vyradenej a morálne zastaralej techniky. Životnosť zariadenia sa začína uvedením zariadenia do prevádzky, následným používaním a končí vyradením alebo odložením v priestoroch bývalého užívateľa. Užívatelia nahrádzajú svoje mobilné telefóny, počítače, televízory, audio zariadenia a tlačiarne častejšie, ako kedykoľvek predtým. Mobilné telefóny a  počítače spôsobujú najväčší problém, pretože sú vymieňané najčastejšie. Množstvo vyhodených elektrických, elektrotechnických a elektronických produktov na celom svete sa za posledných pár rokov rapídne zvýšilo, každý rok na celom svete vzniká 20-50 miliónov ton. Elektronický odpad (tzv. E-odpad) teraz tvorí päť percent z celkového komunálneho odpadu na svete, takmer  rovnaké množstvo, ako  všetok plastový obalový materiál spolu, ale oveľa  nebezpečnejší. Takmer všetky vyraďované zariadenia obsahujú viac či menej komponentov, zložiek a kovov, ktoré sú špecifikované ako nebezpečný odpad a nemôžu sa teda likvidovať bežnými, doteraz zaužívanými spôsobmi.

Na pomoc zákazníkom vyšla v ústrety naša spoločnosť, ktorá ponúka možnosť ekologicky zlikvidovať vašu starú výpočtovú, kancelársku či telekomunikačnú techniku, monitory, tlačiarne, sieťové zariadenia a pod. a následne ju nahradiť novou, lepšou a výkonnejšou.

elektroodpad
Spoločnosť COMPUCLEAN Slovakia, s.r.o. zabezpečuje ekologickú likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a odpadov z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jedná sa o odber, odvoz a následne zhodnotenie, zneškodnenie a recykláciu (ekologickú likvidáciu) všetkých 10 kategórii elektrozariadení po životnosti v celom sortimente (veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebnú elektroniku, svetelné zdroje, elektrické a elektronické nástroje, hračky, zdravotnícke prístroje, prístroje na monitorovanie a kontrolu, predajné automaty a pod..) v zmysle prílohy č. 3a, zákona č. 733/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, s dôrazom na kategórie 3. a 4.Elektrické a elektronické zariadenia EEZ a odpad z elektrických a elektronických zariadení OEEZ sa úplne demontuje až na jednotlivé časti a tieto sa ďalej upravujú tak, aby sa dosiahla maximálna čistota získaných druhotných surovín. Časť techniky (elektronického šrotu) je formou recyklácie zhodnotená, časť je separáciou, drtením prípadne chemicky či inak technologicky upravená, ďalej spracovaná a nevyužiteľný bezpečný odpad s energetickým potenciálom je likvidovaný ako alternatívne palivo príp. skládkovaním.Všetky tieto činnosti zabezpečujeme pre svojich zákazníkov na základe uzatvorených partnerských zmlúv a dohôd s prevádzkovateľmi činností dopravy, zhodnocovania a ekologickej likvidácie nebezpečných odpadov a zmluvným zaradením sa do Kolektívneho systému zberu a likvidácie EEZ a OEEZ – bezplatne.
postup-cena-referencie