Header

čistenie priamo u zákazníka

zníženie poruchovosti techniky až o 70%

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA ELEKTROTECHNIKY

Celý postup zabezpečenia ekologickej likvidácie EEZ a OEEZ je v podstate nasledovný:

Na základe zoznamu techniky určenej na likvidáciu od zákazníka v členení v zmysle kategorizácie podľa prílohy č. 3a, zákona č. 733/2004 Z. a s udaním miesta určenia, kde sa predmetné EEZ a OEEZ nachádzajú, je vyradená technika protokolárne od zákazníka v plánovanom termíne prebraná, naložená na vozidlo zmluvného dopravcu, ktoré zodpovedajú predpisom upravujúcim prepravu nebezpečných odpadov a odvezená na miesta spracovania, kde je technika rozdelená po kategóriach a po jej zvážení u spracovateľa je overenými spôsobmi spracovaná. Zákazníkovi je o týchto skutočnostiach vystavený Protokol o zabezpečení odberu a odvozu vyradenej technikyProtokol o prevzati EEZ a OEEZ na likvidáciu.

Máme enviromentálne cítenie, záleží nám na čistom a kvalitnom životnom prostredí. Našou primárnou snahou je zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu v rámci celého procesu podnikania a aktivitami našej spoločnosti aj v tejto oblasti dopomôcť k tomu, aby sa každé zariadenie po svojom využití – po svojej životnosti – dostalo tam kam patrí: do recyklačného závodu na jeho zhodnotenie, zneškodnenie a recykláciu. Preto :

Služby zabezpečenia odberu, odvozu a následnej ekologickej likvidácie EEZ a OEEZ v množstve nad 300 kg odobratej techniky vykonávame  –  b e z p l a t n e .

Zabezpečenie odberu, odvozu a následnej ekologickej likvidácie EEZ a OEEZ v množstve do 300 kg odobratej techniky vykonávame v dohodnutej cene resp. za symbolický manipulačný poplatok.

V oblasti zabezpečenia zhodnotenia, zneškodnenia a ekologickej likvidácie vyradených EEZ a OEEZ sme v predchádzajúcom období úspešne spolupracovali s rôznymi organizáciami, firmami a spoločnosťami, ako je :

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Generali Poisťovňa, a. s., Bratislava
VB LEASING SK, spol. s r.o., Bratislava
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Bratislava
Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
Národná banka Slovenska, Bratislava
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Správa finančnej kontroly, Bratislava
Miestny úrad Bratislava – Podunajské Biskupice
Sociálne poisťovňa, Bratislava
ŠIOV Ministerstva školstva a vzdelávania Slovenskej republiky
SONY EUROPE LIMITED, o.z. Slovensko, Bratislava
Europapier Slovensko, s. r. o., Bratislava- Petržalka
SLOWELL, s. r. o., Ružomberok
GTECH Slovakia Corporation, o. z., Bratislava
ALISON Slovakia s.r.o., Bratislava
Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
Tetra Pak, a.s., Bratislava a podobne