Header

čistenie priamo u zákazníka

zníženie poruchovosti techniky až o 70%

O firme

Názov, sídlo a základné údaje spoločnosti

logo - Compuclean Slovakia

COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o.
Vranovská 6, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 31 620 558
DIČ : 2020455877
IČ DPH : SK2020455877
Bankové spojenie : TATRABANKA,  a. s.
Číslo účtu : 2629480696/1100
IBAN :  SK1511000000002629480696
SWIFT : TATRSKBX
Základné imanie spoločnosti: 35.517,493  EUR

Spoločnosť COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. je čisto slovenskou súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 42260/B. Spoločnosť je etablovaná na slovenskom trhu od roku 1995 a zameriava sa na čistiace a upratovacie práce a poskytovanie profylaktických služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a inej elektroniky.

Hlavný predmet činnosti

COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. je pomerne úzko špecializovaná spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie služieb preventívneho vnútorného a vonkajšieho čistenia výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky a inej elektrotechniky. Čistenie techniky je vykonávané priamo u zákazníka, na mieste, kde je technika nainštalovaná, odskúšanou a osvedčenou licenčnou technológiou COMPUCLEAN. Vývoj tejto licenčnej technológie začal v roku 1987 za aktívnej spolupráce s firmami IBM a BULL Nederlanden a v roku 1993 jej udelila Lloyd´s Register Quality Assurance certifikát NEN-EN-ISO 9002. Zariadenia, metódy a špeciálne vysokokvalitné čistiace prostriedky používané pri aplikácii predmetnej technológie pri čistení techniky spĺňajú najvyššie technické a ekologické požiadavky výrobcov počítačovej a kancelárskej techniky. Sú to všetko ekologické prostriedky, neznečisťujúce životné prostredie a zdraviu nezávadné.

Pravidelným čistením techniky je možné znižovať jej poruchovosť, náklady na servisné opravy a zvyšovať životnosť, spoľahlivosť ako aj hygienický štandard a image firmy.

Technológiu COMPUCLEAN je možné uplatňovať pri čistení serverov, osobných počítačov,  notebookov, rackových skríň a všetkých in-rack zariadení. Je vhodná na čistenie monitorov, klávesníc, počítačových myší, pri čistení všetkých typov ihličkových, laserových a atramentových tlačiarní ako aj na čistenie ostatných elektronických zariadení a kancelárskej techniky ako sú scannery, modemy, záložné zdroje UPS, telefóny a telefónne ústredne, faxy, kopírovacie stroje, riadiace panely, ovládacie pulty, skrine štruktúrovanej kabeláže a pod.

Záruky

Odborná spôsobilosť a bezúhonnosť našej spoločnosti ako aj jednotlivých našich zamestnancov bola deklarovaná potvrdením, ktoré vlastníme – Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov z Úradu pre verejné obstarávanie. Predmetné potvrdenie bolo spoločnosti COMPUCLEAN Slovakia, spol. s r. o. vydané okrem iného na základe potvrdení o tom, že spoločnosť nie je v likvidácii ani nebol vyhlásený návrh na konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie spoločnosti, spoločnosť nie je vedená v žiadnom zozname dlžníkov a žiadny zamestnanec spoločnosti nemal ani nemá záznam v trestnom registri.

Spoločnosť COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. stavia na profesionalite, kvalite, komplexnosti služieb a na vysoko korektnom vzťahu k zákazníkovi. Prioritným cieľom spoločnosti je dlhodobá spokojnosť zákazníkov s jej službami, rozširovanie poskytovaných služieb a ich skvalitňovanie v najvyššej možnej miere. Za svoj korektný prístup ku všetkým zákazníkom a svoju otvorenú a profesionálnu obchodnú činnosť bola spoločnosť v roku 2012 ocenená medzinárodným Certifikátom dôveryhodnosti, ktorý ju zaradil do exkluzívnej skupiny 5,8% slovenských firiem, ktoré môžu tento certifikát používať ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.

Na úhradu prípadnej škody spôsobenej tretej osobe (objednávateľovi resp. zákazníkovi) pri výkone povolania má spoločnosť COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. uzatvorenú poistnú zmluvu s Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s – poistná zmluva do výšky 33.193,919 EUR.